27. Sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu

W dniach od 14 do 16 października Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w 27. Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu.

Pierwszym punktem obrad Podczas Sesji Plenarnej był wybór nowych władz Kongresu na dwuletnią kadencję. Nowym Przewodniczącym Kongresu Władz lokalnych i Regionalnych Rady Europy został Jean-Claude Frécon. Wybrano także Przewodniczących obu Izb Kongresu: Przewodniczącym Izby Władz Lokalnych został Anders Knape, z kolei Przewodniczącą Izby Władz Regionalnych została Gudrun Mosler-Törnström.

Pierwszego dnia obrad Kongres przyjął również zalecenia w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w państw członkowskich Rady Europy. W szczególności Kongres wezwał władze lokalne i regionalne do realizacji strategii i planów działania gwarantujących na poziomie lokalnym i regionalnym równe prawa i szanse dla osób niepełnosprawnych, w szczególności w odniesieniu do problemów takich jak dostępność budynków, towarów i usług oraz w odniesieniu do problemu korzystania i zagwarantowania praw społecznych, takich jak edukacja, zatrudnienie, kształcenie zawodowe oraz opieka zdrowotna.

Pierwszego dnia odbyły się również posiedzenia obu Izby Kongresu. Podczas obrad Izby Władz Regionalnych, której członkiem jest Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, skupiono się na problemie roli regionalnych mediów jako narzędzia budowania demokracji uczestniczącej. Drugim obszarem tematycznym była współpraca międzyregionalna w Europie. Przyjęto uchwałę, która wzywa władze regionalne państw członkowskich do wspierania reprezentacji regionów w organach międzynarodowych oraz promowania otwarcia przedstawicielstw w innych krajach.

Drugiego dnia Kongresu odbyła się specjalna debata młodzieży na temat Mobilizowanie młodzieży: wspólna odpowiedzialność dla miast i regionów. Delegaci młodzieży, w wieku od 16 do 30 lat, z państw członkowskich mieli okazję wystąpić przed członkami Kongresu. W swoich wystąpieniach najczęściej zostały poruszone problemy wysokiego bezrobocia wśród młodych, dobrze wykształconych ludzi, problem udziału młodzieży w debacie publicznej oraz włączenia ich do procesu decyzyjnego.

Podczas Kongresu przyjęto szereg raportów dotyczących obserwacji i monitorowania wyborów lokalnych w Belgii, Holandii, Gruzji oraz na Ukrainie. Najwięcej emocji wzbudziła debata oraz głosowanie nad przyjęciem raportu z obserwacji wyborów lokalnych na Ukrainie, które odbyły się 25 maja 2014 roku. Ze względu na przeciągający się konflikt na wschodzie Ukrainy delegacja Federacji Rosyjskiej opowiadała się za odrzuceniem raportu tłumacząc, że strona Ukraińska jest odpowiedzialna za powstanie i eskalację konfliktu.