Powstaje wielkopolski Plan transportowy

W dniu 28 kwietnia br. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak uczestniczył w spotkaniu, którego tematem był Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego – praktyczne doświadczenia Województwa Wielkopolskiego przy tworzeniu planu transportowego. W spotkaniu uczestniczyli Starostowie oraz pracownicy starostw powiatowych z terenu województwa wielkopolskiego, przedstawiciele Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Politechniki Poznańskiej, będącej liderem konsorcjum wykonawców przygotowującego Plan.

DSC01190Na spotkaniu omówiono najważniejsze problemy związane z tworzeniem planów transportowych oraz z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego na różnych poziomach samorządu, zgodnie z inicjatywą zgłoszoną podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w marcu br. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak omówił stan zaawansowania prac oraz podstawowe założenia Planu transportowego Województwa Wielkopolskiego, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia mieszkańcom sprawnego transportu z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu Województwa. Ponadto zaprezentował dotychczasowe działania Samorządu Województwa oraz najbliższe plany w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych, w tym z uwzględnieniem środków z unijnych z nowej perspektywy finansowej.

Dyrektor Departamentu Transportu Jerzy Kriger przedstawił stan zaawansowania prac nad tworzeniem Planu transportowego, który został poddany konsultacjom społecznym i w chwili obecnej trwa analiza zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. Przedstawiciele Politechniki Poznańskiej omówili metodykę tworzenia oraz zakres prac zrealizowanych przy tworzeniu Planu.

W toku dyskusji przedstawiciele Powiatów podzielili się swoimi obawami i wątpliwościami związanymi z koniecznością opracowania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz ze zmianą zasad organizowania przewozów w publicznym transporcie autobusowym, która, zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, nastąpi od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyraził nadzieję, iż spotkaniem tym zapoczątkowano cykl spotkań, które mogą stać się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami różnego szczebla, czego skutkiem będzie utworzenie na terenie województwa spójnego systemu transportu publicznego, który będzie przyjazdy i atrakcyjny dla pasażerów.