Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE debatuje w Gandawie

11 maja 2015 r. w Gandawie (Belgia) odbyło się 22. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, na którym województwo wielkopolskie reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Tego samego dnia ta sieć międzyregionalna, zrzeszająca samorządy z 9 krajów Unii Europejskiej, zmieniła swój status prawny stając się europejskim stowarzyszeniem non-profit.

W efekcie podpisania aktu założycielskiego stowarzyszenia, sieć PURPLE uzyskała osobowość prawną, co umożliwi jej m.in. uczestnictwo w projektach współfinansowanych z programów UE. Dotychczas partnerami projektów mogli być jedynie poszczególni członkowie PURPLE – nie mogła w nich uczestniczyć sieć jako całość.

W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego uczestniczył również Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marek Bryl, który wspólnie z Wicemarszałkiem Jankowiakiem zaprosił wszystkich członków sieci do Poznania na konferencję pt.: „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument planowania i koordynacji rozwoju regionu”. Wydarzenie to, które jest organizowane z okazji 60-lecia WBPP, odbędzie się 10 czerwca br.

Sieć PURPLE działa od 2004 r. W jej skład wchodzi 15 regionów z całej UE, które współpracują w zakresie rozwoju obszarów podmiejskich, znajdujących się w bezpośredniej bliskości dużych miast i przejawiających zarówno cechy miejskie, jak i wiejskie. Sieć zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem terytorialnym, ale również planowaniem przestrzennym, transportem, rolnictwem, ochroną środowiska oraz innymi dziedzinami, które w bezpośredni sposób wiążą się ze specyfiką obszarów podmiejskich.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcia: Pavel Čmiel