Obserwowanie rynku pracy – konferencja podsumowująca

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dniach 12-13 maja 2015 r. zorganizował konferencję podsumowująca działalność oraz dokonania Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy II w latach 2013-2015.

Zgodnie z zaplanowanym programem konferencji jej otwarcia dokonała Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, która przywitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który wyraził uznanie dla wkładu pracy wykonanej w ramach projektu.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był podsumowaniu działań Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy II, które od 2013 r. kontynuowało badania rynku pracy w Wielkopolsce i zachodzących na nim procesów. Głównym celem projektu była poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnienie dobrych praktyk w Wielkopolsce.

Podsumowania działalności WORPII dokonała Anna Górna-Kubacka, Koordynator merytoryczny projektu. Obserwatorium w ciągu dwóch lat istnienia zrealizowało m.in. trzy badania społeczno-gospodarcze diagnozujące wybrane aspekty regionalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe; Rynek pracy na obszarach wiejskich Wielkopolski; Determinanty, możliwości i ograniczenia rozwoju oraz Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. Natomiast dzięki współpracy z powiatowymi urzędami pracy możliwy był stały monitoring lokalnych rynków pracy i pozyskiwanie bieżących informacji o sytuacji w powiatach.

Wykład prof. dr hab. Pawła Churskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pn. „Determinanty i potrzeby badawcze wielkopolskiego rynku pracy” przybliżył tematykę sposobów badania rynku pracy, przemian zachodzących na rynku pracy w wymiarze globalnym i regionalnym oraz roli badań rynku pracy i potrzeb województwa wielkopolskiego w tym zakresie, m.in. konieczność integracji systemu monitoringu gospodarki i rynku pracy w regionie.

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki ostatniego badania zleconego zrealizowanego w ramach projektu Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II pt. Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. Głównym celem badania była diagnoza sytuacji społecznej i zawodowej osób młodych (18-30 lat), ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Panel ten poświęcony został problematyce bierności zawodowej osób młodych oraz sposobów podnoszenia ich aktywności społeczno-zawodowej.

Drugą część konferencji 12 maja poświęcono na problematykę sytuacji osób młodych na rynku pracy w regionie, co wynikało z zakończenia przez WORPII badania możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. Pracownicy Obserwatorium przedstawili wyniki zrealizowanego badania oraz informacje o bezrobociu osób młodych w regionie. Tematyka ta została uzupełniona przez dr Dominika Buttlera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o zagadnienie zagrożenia młodych marginalizacją społeczna i zawodową.

Ostatnim punktem pierwszego dnia konferencji był panel dyskusyjny dotyczący barier i możliwości poszczególnych grup osób młodych na rynku pracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Akademickich Biur Karier, przedstawiciele obserwatoriów z regionu i kraju oraz poznańskich uczelni wyższych.

Drugi dzień konferencji poświecony był przedstawieniu efektów zadania wdrożeniowego „Modele aktywizacji osób bezrobotnych” wydanych w formie podręcznika i informatora multimedialnego. Tematyka spotkania skierowana była do doradców zawodowych, OHP, osób zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych.