Konwent Marszałków w Wielkopolsce

Wczoraj w Poznaniu odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w ramach wielkopolskiej prezydencji, która potrwa do końca pierwszego półrocza tego roku. Podczas obrad Konwentu debatowano o rewolucji w prawie wodnym, procedurach wdrażania funduszy europejskich, kontraktach terytorialnych oraz harmonogramie prac związanych z tworzeniem mapy potrzeb zdrowotnych w Ministerstwie Zdrowia.

W Konwencie udział wziął Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W obradach, wraz z szefami regionów, stronę rządową reprezentowali: Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIR), Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w MIR i Witold Sumisławski – prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Mateusz Balcerowicz z Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski.

Podczas czwartkowych obrad poruszane były następujące zagadnienia: „Konsekwencje wynikające z projektu nowej ustawy Prawo wodne dla samorządów województw”, „Kluczowe problemy wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Kontraktów Regionalnych oraz podziału interwencji między nimi, określonego w linii demarkacyjnej”,” i „Rola samorządów terytorialnych w tworzeniu mapy potrzeb zdrowotnych”.

Konwent przyjął jednogłośnie następujące stanowiska w sprawie:

 • utrzymania na dotychczasowych zasadach określonych w Porozumieniu zawartym w dn. 9 grudnia 2008r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Województwami finansowania lub współfinansowania przez samorządy województw zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych z Funduszu Kolejowego w latach 2016 – 2019 opracowany przez Województwo Warmińsko – Mazurskie,
 • zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany przez Województwo Wielkopolskie
 • zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
 • zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
 • zmiany ustawy o odpadach opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
 • zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
 • decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnośnie wysokości kwoty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanej dla osób pozostających bez zatrudnienia udzielanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
 • zwiększenia zasobów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego opracowany przez Województwo Opolskie,
 • koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014 – 2020 opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
 • Kontraktu Terytorialnego opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
 • terminu gotowości do poddania się audytowi desygnacyjnemu opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
 • projektu Ustawy o zamianie ustawy o usługach turystycznych,
 • utworzenia i określania składu Zespołu ds. Samorządowych Ośrodków Onkologicznych.

Treść stanowisk znajduje się tutaj.

Przypomnijmy, powstaniu samorządów województw towarzyszyła idea utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Rolę tę od 1999 roku wypełnia Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich polskich województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

Zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Spotkania tego reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych są okazją na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Źródło: www.umww.pl