Inauguracja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2015-2019

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2015-2019 odbyło się 31 marca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. W posiedzeniu wzięli udział Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu, Sławomir Wąsiewski, Wicedyrektor WUP w Poznaniu oraz członkowie nowo powołanej Rady.

Posiedzenie otworzył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. W swoim wystąpieniu Wicemarszałek przedstawił sytuację na wielkopolskim rynku pracy, która należy do najlepszych w kraju, oraz zaprosił wszystkich członków do aktywnej działalności i zaangażowania w prace Rady. Wicemarszałek przedstawił również najważniejsze założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 szczególnie w zakresie wzrostu zatrudnienia. Następnie Wicemarszałek wręczył członkom Rady uroczyste listy powołujące.

Podczas posiedzenia, zgodnie z porządkiem obrad wybrano Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, którym został prof. Józef Orczyk, zatwierdzono regulamin Rady, oraz wybrano członków prezydium. Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) pracodawcy mogą otrzymywać refundację kosztów za wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników. Ponadto WRRP pozytywnie zaopiniowała utworzenie 37 nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych regionu, zaakceptowała Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 2014 r. oraz Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 2015.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu utworzona została w miejsce Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu, której kadencja została skrócona w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27 maja 2014 r. Nowelizacja wprowadziła nową formułę funkcjonowania rad zatrudnienia. Wojewódzka Rada Rynku Pracy liczy 23 członków i jest organem doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.