Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

20 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. W posiedzeniu udział wziął Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Agnieszka Kubiakowska-Michalak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWW, dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) oraz dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW).

Podczas posiedzenia omówione i zatwierdzone zostały plany wydatków wielkopolskich WORD-ów na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015 roku, przedstawiona została także informacja o przeprowadzonych przez WZDW w 2014 roku inwestycjach na drogach wojewódzkich. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z informacją w sprawie podjęcia prac nad Wielkopolskim Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przypomnijmy, że Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu działa przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań Rady należy w szczególności:

  • opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;
  • współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
  • inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej.