Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

W dniu 9 grudnia 2015r. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu obradowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Obradom przewodniczył Prezes Stowarzyszenia , Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Ryszard Świlski. Województwo Wielkopolskie reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Obok spraw organizacyjno – formalnych , głównymi tematami obrad były sprawy relacji struktur organizacyjnych i planistycznych pomiędzy Korytarzem Transportowym Bałtyk – Adriatyk , który powstał na gruncie przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. Rozporządzenie określa, że przez Polskę przechodzą dwa korytarze sieci bazowej: Morze Północne-Bałtyk i Bałtyk-Adriatyk. Zgodnie z art 43 ust. 2 rozporządzenia: korytarze sieci bazowej są multimodalne i otwarte na włączenie wszystkich rodzajów transportu objętych niniejszym rozporządzeniem. Przecinają one co najmniej dwie granice i obejmują, w miarę możliwości, co najmniej trzy rodzaje transportu, w tym w stosownych przypadkach, autostrady morskie.

Natomiast powołanie Kolejowych Korytarzy Towarowych, w tym Kolejowego Korytarza Transportowego Nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie (Rail Freight Corridor) regulowane jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.

Z inicjatywy Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka na obrady zaproszony został Dyrektor Kolejowego Korytarza Towarowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie , Jarosław Majchrzak (PKP PLK SA), który przedstawił podstawy organizacyjne oraz zasady funkcjonowania linii/tras kolejowych w Korytarzu , w którym linie te są zarządzane przez narodowych zarządców sieci, w tym przypadku obok PKP PLK SA przez sześciu innych zarządców narodowych. Inicjatywa ta była o tyle ważna, ze chodziło o to aby spojrzeć na sieć transportową i jej stan oraz wykorzystanie z punktu widzenia obu wymienionych wyżej korytarzy i ich „kompatybilność” ,. Na tym tle przedstawiona została także prezentacja Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego pt: Transeuropejska sieć transportowa w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego . Wielkopolska . Wielkopolska 2020+.

Całość sprowadziła się do pytania o kompatybilność transportu i sieci oraz zarządzanie nimi na poziomie centrów kierowania krajowych i międzynarodowych. Dyskusja wykazała, iż nie wszytko jest jeszcze gotowe np. interoperacyjność kolei między poszczególnymi krajami. W tym zakresie trwają prace i jako przykład należy podać inwestycje umieszczone na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023.

Województwo Wielkopolskie jest jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia , obok Województw: Pomorskiego (główny pomysłodawca i inicjator) , Kujawsko – Pomorskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego , Małopolskiego i Śląskiego.