X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

W dniu 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”. W Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zlokalizowanych wzdłuż przebiegu DK 11, będących członkami Stowarzyszenia. Województwo wielkopolskie reprezentował Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zebrania Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz wskazał jakie działania zostały podjęte w sprawie budowy drogi S11 w 2015 roku. Po wysłuchaniu sprawozdania na drodze uchwały udzielono Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2015. Ponadto Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przedstawił plan działania Zarządu w 2016 r., uwzględniając m.in. aktywne włączenie się Stowarzyszenia w konsultacje społeczne prowadzone w związku z przygotowaniem dokumentów administracyjnych do budowy poszczególnych odcinków drogi S11 oraz udział przy rozwiązywaniu problemów związanych z budową drogi S11.

Podczas obrad przeprowadzono również wybory uzupełniające do składu Zarządu Stowarzyszenia w związku z rezygnacją dwóch dotychczasowych członków. Na tę funkcję zostali wybrani: Pani Violetta Wabińska-Chmielewska reprezentująca Miasto Poznań oraz Pan Roman Pacholczyk, wicestarosta powiatu ostrowskiego.

Zgodnie z porządkiem obrad, podczas zebrania miały również miejsce wystąpienia przedstawicieli GDDKiA ze Szczecina, Poznania i Opola, którzy udzielili informacji o postępie prac i przygotowaniu inwestycji budowy drogi ekspresowej S11 oraz przedstawili wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015. Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 20125) określającego plany związane z realizacją inwestycji drogowych wpisanych zostało sześć odcinków drogi, tj. Koszalin-Szczecinek, Szczecinek-Piła, Piła-Poznań, Kórnik-Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski- Kępno, Kępno-A1, a także siedem obwodnic leżących w jej ciągu.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pana Jakuba Wesołowskiego – przedstawiciela firmy Neptis S.A., pn. „Droga nr 11 oczami użytkowników Yanosika”. Z zaprezentowanej analizy porównawczej i wyników badania przeprowadzonego przez zespół firmy Neptis wynika, że po uwzględnieniu m.in. takich czynników jak: komfort jazdy, ilość zdarzeń drogowych, liczba pojazdów oraz średnia prędkość i czas pokonywanej trasy, przebudowa i modernizacja DK 11 do parametrów drogi ekspresowej jest niezbędna.

Warto przypomnieć, że stowarzyszenie powstało w lipcu 2006 r. w Koszalinie podczas konferencji pn. „S11 – droga nad morze”. Celem Stowarzyszenie jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej o  łącznej długości ok. 550 km przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. Stowarzyszenie głosem województw, powiatów i gmin – 59 jednostek samorządu terytorialnego od początku swojej działalności, wskazuje, że przebudowa ta ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych i tym samym zapobiegnie peryferyzacji znaczących obszarów i umożliwi ich pomyślny rozwój. W konsekwencji realizacja S11 warunkuje konkurencyjność gospodarczą regionów i spójność transportową Polski w układzie południkowym oraz znacząco wzmocni spójność społeczną i przestrzenną kraju. Inwestycja ta ma również kapitalne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym newralgicznym ciągu komunikacyjnym.